คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีระกา

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชา เสริมดวงประจำปีระกา

คนเกิดปีระกา
มิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุหริภุญชัย ณ วัดหริภุญชัย จังหวัดลำพูนพระธาตุแห่งนี้เป็นที่สถิตแห่งพระเกศธาตุของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชาพระธาตุหริภุญชัย
สุ วัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐเสฎฐัง สะหะอังคุลิฏฐัง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหัง ปะณะมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

ที่มา showjung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *