ฤกษ์แต่งงาน ปี ๒๕๖๐ (2017)

วันนี้ทางเว็บไซต์ 4kag.com ได้นำฤกษ์แต่งงาน (ดิถีเรียงหมอน) ปี พ.ศ.2560 (ค.ศ.2017) มาฝากคู่รักที่วางแผนจะสละโสดในปีนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการการแผนครับ

ฤกษ์แต่งงาน ปี ๒๕๖๐ (2017)

รายชื่อวันดีที่เหมาะแก่การจัดงานมงคลสมรสในปีนี้

เดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันพุธที่ ๔ ขึ้น ๗ ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันเสาร์ที่ ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันอังคารที่ ๑๐ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

วันจันทร์ที่ ๑๖ แรม ๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

วันศุกร์ที่ ๒๐ แรม ๘ ค่ำเดือนยี่ ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก

 

เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันเสาร์ที่ ๓ ขึ้น ๗ ค่ำเดือนสามปีวอก

วันจันทร์ที่ ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือนสามปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือนสามปีวอก

วันพุธที่ ๑๕ แรม ๔ ค่ำเดือนสามปีวอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ แรม ๘ ค่ำเดือนสามปีวอก

วันอังคารที่ ๒๑ แรม ๑๐ ค่ำเดือนสามปีวอก

วันเสาร์ที่ ๒๕ แรม ๑๔ ค่ำเดือนสามปีวอก

 

เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันเสาร์ที่ ๔ ขึ้น ๗ ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันอังคารที่ ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันเสาร์ที่ ๑๐ ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ แรม ๔ ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันจันทร์ที่ ๒๐ แรม ๘ ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันพุธที่ ๒๒ แรม ๑๐ ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

วันอาทิตที่ ๒๖ แรม ๑๔ ค่ำเดือน สี่ ปีวอก

 

เดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันจันทร์ที่ ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๙ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๑๕ แรม ๔ ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันพุธที่ ๑๙ แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๒๑ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

วันอังคารที่ ๒๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า ปีระกา

 

เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันอังคารที่ ๒ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๕ ค่ำ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันจันทร์ที่ ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ แรม ๔ ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ แรม ๘ ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๒๐ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนหก ปีระกา

วันพุธที่ ๒๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนหก ปีระกา

 

เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันพุธที่ ๗ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันอังคารที่ ๑๓ แรม ๔ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๑๗ แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันจันทร์ที่ ๑๙ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

 

เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันจันทร์ที่ ๓ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันพุธที่ ๑๒ แรม ๔ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอังคารที่ ๑๘ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๒๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

 

เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันพุธที่ ๒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๑๑ แรม ๔ ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันอังคารที่ ๑๕ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันจันทร์ที่ ๒๑ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

วันจันทร์ที่ ๒๘ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

 

เดือนกันยายน ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันอาทิตย์ที่ ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๙ แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพุธที่ ๑๓ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๑๕ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันอังคารที่ ๑๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

วันพุธที่ ๒๗ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

 

เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันอังคารที่ ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันจันทร์ที่ ๙ แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๑๓ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันพุธที่ ๑ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอังคารที่ ๗ แรม ๔ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๑๑ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันจันทร์ที่ ๑๓ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันศุกร์ที่ ๑๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอังคารที่ ๒๘ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

 

เดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๐ มีฤกษ์มงคลดังนี้

วันศุกร์ที่ ๑ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ แรม ๔ ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันจันทร์ที่ ๑๑ แรม ๘ ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันพุธที่ ๑๓ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนหนึ่ง ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

วันพุธที่ ๒๗ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

วันเสาร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนสอง ปีระกา

 

ข้อสังเกต : เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมปี 2560 ยังเป็นปีวอกอยู่ เป็นเช่นนั้นเพราะในการนับวันแบบจันทรคติของไทยนั้น จะขึ้นปีใหม่ ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ดังนั้นก่อนปีใหม่ไทยก็ยังคงเป็นปีวอกอยู่ครับ

 

หมายเหตุ :  เพื่อนๆควรจะนำวันดีที่ได้เลือกไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญอีกทีครับ (บางตำราต้องใช้วันเดือนปีเกิดของบ่าวสาวมาคำนวณด้วยครับ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *