Category «พระคาถาด้านเมตตา»

พระคาถาด้านเมตตา

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีชวด

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีกุน

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีจอ

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีฉลู

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีขาล

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีเถาะ

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีมะโรง

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีมะเส็ง

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีมะเมีย

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

คาถาบูชาเสริมดวงประจำปีมะแม

พระคาถาประจำปีเกิด เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง